Stavsjö mobiliserar inför Ostlänken

Med sitt läge nära gränsen mot Östergötland skulle Stavsjö kunna vara en perfekt bas för arbetet med Ostlänken. Det tycker lokala utvecklare som under tisdagen höll ett frukostmöte för politiker, företagare och andra intresserade.

– Stavsjö råkar ligga väldigt strategiskt till för bygget av Ostlänken, säger Gunnar Casserstedt som både är sekreterare i Kommunbygderådet i Nyköping och VD i Kiladalens utveckling AB.

Via motorvägen och trafikplatsen vid Stavsjö kan man lätt ta sig på båda sidor om den blivande Ostlänken, enligt Gunnar Casserstedt. Och i Stavsjö finns både plats för entreprenörer vid gamla industritomten från 1990-talet och service i form av bensinstation, restaurang och mataffär.

Frukostmötet är också ett sätt för lokala företagare att få hjälp att exponera sig inför att arbetet med Ostlänken ska dra i gång. Många av traktens lokala företagare har anmält sig för att delta i frukostmötet. Dit kommer också representanter för Östsvenska handelskammaren. Dessutom har en handfull politiska företrädare i Nyköping anmält intresse för att komma.

PRESSMEDDELANDE Nominering till GötaPriset

Ålberga och Stavsjö 2017

Projektet ”Landsbygdsutveckling kräver helhetssyn.” är nominerad till GötaPriset

Diplom GÖTA Priset 2017 Nominering

Beskrivning av projektet
Kiladalens Utveckling AB har tagit ett mycket innovativt helhetsgrepp på utvecklingen av bygden. Vi har startat Sveriges första digitala lanthandel och är motorn bakom en servicepunkt med bland annat SFI-undervisning och sjuksköterskemottagning och planerar nu att bygga hyresbostäder i anslutning till servicepunkten. Helhetssynen och de nya idéerna kring service utmärker arbetet med landsbygdsutveckling i Kiladalen.

Nominerat projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 14-16 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

GötaPriset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentligt sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor.

Vinnaren av GötaPriset utses av en jury bestående av I juryn ingår Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, Per-Arne Andersson, direktör Sveriges Kommuner och Landsting, Mats Deleryd, vd SIQ, Lars Bäckström, landshövding Länsstyrelsen i Västra Götaland, och Henrik Edman, vd Kvalitetsmässan.

Bakom GötaPriset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Casserstedt

Projektbidrag från Jordbruksverket och LEADER

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kiladalens Utveckling AB (svb) har under 2016 erhållit ett projektbidrag av Jordbruksverket och LEADER där målet är att ta fram en modell för att bygga hyreslägenheter i ett landsbygdssamhälle.

PROJEKTBESKRIVNING: Projektet är ett kunskapsprojekt vars mål är att utveckla en modell för att ta fram ett antal hyreslägenheter i markplan i ett landsbygdssamhälle. Det projekt vi erhållit medel för är en modellframtagning och förstudie som beskriver de olika åtgärder som krävs för att möjliggöra själva byggprocessen. Byggprocessen som är en konsekvens av initiativet men som skall utgöra det slutliga målet, ligger utanför projektet och skall finansieras med bostadslån. Den framtagna modellen skall innehålla de aktiviteter som krävs för att lokala initiativ och grupper skall kunna realisera ett bostadsprojekt och skall innehålla en metodprocess, detaljplanefrågor, kostnadsanalyser, finansieringsformer, marknadsundersökning, nätverk och kontakter, kompetenser, kostnadskontroll, dokumentation mm.

BAKGRUND OCH NULÄGESBESKRIVNING: Till grund för det projekt vi nu vill inleda ligger en omfattande enkätundersökning bland de boende i området som visar på ett stort intresse, främst bland äldre personer, att hyra en lägenhet i i det egna samhället när ett boende med värdighet och livskvalitet blir svårt i den egna äldre och större villan. Om detta önskemål kan tillgodoses kommer det samtidigt att friställas äldre enfamiljshus som kan förvärvas av yngre barnfamiljer vilket i sin tur skapar bättre underlag för skola, barnomsorg och service. Bolaget har nyligen förvärvat en av Nyköpings kommun nedlagd skola. Förutom skolbyggnaden består fastigheten av ett större markområde som lämpar sig för bostadsbebyggelse men för att detta skall vara möjligt krävs en planändring och att en ny detaljplan upprättas som medger bostadsbebyggelse, något som kan förväntas gälla flera landsbygdssamhällen.

SAMARBETSPARTNERS: Projektet är åtskilt från andra verksamheter i bolaget men vi kommer kommunicera våra åtgärder med de boende i närsamhället. I detta första skede är naturligtvis kommunen en viktig samarbetspartner eftersom vi har ett sammanfallande intresse av att det byggs bostäder i alla delar av kommunen. Även de företag som är verksamma i vårt område är en viktig målgrupp som vi hoppas kunna knyta närmare till oss när vi i steg två kommer till byggprocessen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH AVRAPPORTERING: Vårt slutliga mål att skapa förutsättningar för byggstart av initialt 8 lägenheter. Vår förhoppning är att vi skall nå det dubbla antalet men betingat av efterfrågan kan det komma att ske i etapper. I ett längre perspektiv är det vår förhoppning att modellen ska kunna utgöra såväl stimulans till och plattformen för liknande produktion av bostäder i andra landsbygdssamhälen i Nyköpings kommun. Resultat av denna inledande ”förstudie” kommer vi att redovisa i en särskild rapport.

Landsbygdsutveckling på 2000-talet

Alla kan inte bo i tätorten. I Nyköpings kommun bor 1/3 av befolkningen utanför stadskärnan och många som flyttar till kommunen väljer att bo i områden med mer träd än asfalt.  Samtidigt har vi visat att samhällen som Stavsjö är en vinstmaskin för kommunen.  Det betyder att kommunen återför mindre resurser än vad skatteintäkterna ger. Hur gör man då när stat och kommun inte räcker till för att ge service till ett sådant landsbygdssamhälle?

När det gäller boende har de flesta allmännyttiga stiftelserna med tiden ombildats till aktiebolag med strikta avkastningskrav. Så finner t ex Nyköpingshem AB det olönsamt att bygga på landsbygden. Man har även sålt ut sitt fastighetsbestånd till privata fastighetsbolag som inte heller har intresse av att bygga nytt.

I Kiladalen har vi valt att prövat en relativt ny form av allmännyttigt bolag, ett s k LOKALT UTVECKLINGSBOLAG. Men istället för att utgå från centralortens perspektiv, utgår vi från invånarnas lokala behov och engagemang. För ett år sedan bildades Kiladalens Utveckling AB (svb). 83 aktieägare, enskilda familjer och lokala entreprenörer, satsade tillsammans 200 000 kronor i aktiekapital. Bolaget skall erbjuda service på landsbygden, digital lanthandel, vård och boende samt dela med sig av erfarenheterna. Överskottet återinvesteras i lokalsamhället eftersom ingen enskild aktieägare kan erhålla utdelning.

Under bolagets första år har vi samarbetat med Migrationsverket för att ge migrationssvenska till asylboende. Intäkterna gick bl a till att avlöna 3 lärare och skapade alltså arbete.  Bolaget förvärvade den sedan 7 år nedlagda skolan och avtalade med landstinget om att öppna en sköterskemottagning på prov i fastigheten som nu heter Stavsjögården. Kanske kan de skattebetalare som bor längst bort från centralorten i framtiden få tillgång till en digital läkare. Kostnadseffektiviteten talar för sig själv. Vi tittar nu på om kommunen kan höja kvaliteten och spara stora resekostnader genom att vända på hemtjänstens planering för samhällen i kommunens periferi och utgå lokalt.

I alla samhällen finns dolda kompetenser och resurser.  Kiladalens Utveckling AB (svb) har under året investerat i den mottagning som landstinget nu öppnar den 20 oktober. Arbetet har huvudsakligen gjorts som ett frivilligarbete av kunniga personer.  Det ekonomiska värdet är att vi kan erbjuda samhällstjänster lokalt, kanske framtida hyresbostäder där ingen aktör idag vill bygga, och arbetstillfällen.  Detta sker genom ett aktiebolag som i grunden är allmännyttigt – och grundat på lokala behov, lokala utmaningar och lokalt engagemang.

Lokala utvecklingsbolag som Kiladalens Utveckling AB (svb) representerar ett nytänkande genom att bolagsformen kan förena lokalt engagemang och lokalt aktiverat kapital med  kommunens och landstingets vilja och förmåga  att pröva innovativa lösningar på gamla problem. Vi tror att den politiska viljan finns och att modellen kommer att få en roll i arbetet med landsbygdsutveckling för 2000-talet.

Gunnar Casserstedt                                               Larz Johansson

Kiladalens Utveckling AB (svb) köper Stavsjö skola och öppnar en ny servicepunkt

Kiladalens Utveckling AB som bildades under 2014 har förvärvat Stavsjö skola av Nyköpings kommun. Skolan som stått tom sedan 2007 kommer nu att anpassas till en distriktssköterskemottagning för öppethållande 2 dagar i veckan. Bolaget har skrivit ett samarbetsavtal med landstinget Sörmland där landstinget öppnar en ny mottagning på försök under två år med start i augusti i år. Om försöket slår väl ut permanentas mottagningen. ”Från landstingets sida vill vi uppmuntra initiativ av den här karaktären och är positiva till att testa nya former att leverera planerad sjukvård som kan öka den upplevda kvaliteten i vården samtidigt som den skall vara kostnadseffektiv”, säger Asghar Farahani  Hälsovårdschef för Landstinget Sörmland.

Bolaget för också samtal med Nyköpings kommun för att se över om hemtjänsten kan utnyttja skolan och se Stavsjö och Ålberga som ett sammanhållet arbetsområde. ”Division Social Omsorg är alltid intresserad av utveckling och är gärna med i diskussionerna kring bygdens utveckling och vad som skulle kunna vara aktuellt för Divisionens verksamheter som t e x hemtjänst”, säger Ann Malmström, Divisionschef Social Omsorg, Nyköpings kommun.

Kiladalens Utveckling samarbetar sedan tidigare med Migrationsverket i Norrköping kring ett antal aktiviteter för de asylboende i Stavsjö. ”Migrationsverket ser positivt på alla initiativ som förmår brygga broar av förberedelser för en snabbare integrering för de asylsökande som senare får uppehållstillstånd i Sverige”, säger Jonas Doll Enhetschef på Migrationsverket.

Hösten 2014 öppnade Kiladalens Utveckling AB landets första digitala lanthandel i samarbete med ICA Maxi i Ingelsta i Norrköping. Efter en testperiod av 4 månader beslöt parterna i början av året att permanenta verksamheten. Bolagen planerar att öppna ett andra utlämningsställe i Ålberga under våren. ”Näthandel av livsmedel går idag igenom en väldig expansion som ett resultat av nya livsmönster där många är beredda att betala för att få tiden med familjen att räcka till,  liksom äldre på landsorten när de inte längre kan köra bil. Vi måste ligga i frontlinjen när människors krav ändras och det är spännande och utmanande för oss att pröva nya modeller av det slag som arbetsgruppen i Stavsjö tog fram”, säger Niklas Andersson, VD för ICA MAXI i Norrköping.

Kiladalens Utveckling bildades genom att lokalt kapital rekryterats och målet är att göra de lokala samhällena ännu mer attraktiva att bo i genom att säkra upp service. Bolaget genomför just nu en nyemission för att ytterligare bredda ägandet. Så här långt tyder allt på att antalet delägare i Stavsjö och Ålberga kommer att fördubblas. ”Kiladalens Utveckling representerar en relativt ny form av aktiebolag som förmår rekrytera intelligent kapital bland människor i det lokala samhället. De människor som satsar sina privata medel är med och väljer hur överskottet kan återinvesteras i bättre service i lokalsamhället, och bidrar därmed till en levande landsbygd”, säger Larz Johansson, ordförande i Kiladalens Utveckling AB (svb).

”Det här initiativet som bygger på ett lokalt engagemang och ansvar för den egna bygden är ett unikt och spännande pilotprojekt som kan visa vägen framåt för andra när det gäller hur service kan erbjudas människor på landsbygden. Från Nyköpings kommun har vi kunnat följa hur det här initiativet vuxit fram och vårt stöd illustrerar att vi tar seriöst på en levande landsbygd”, säger Nicklas Franzén, kommunalråd i Nyköpings kommun och ansvarig för landsbygdsfrågor.

Eventuella frågor kan besvaras av
Gunnar Casserstedt, VD för Kiladalens Utveckling AB (svb),  073 068 3700, gunnar@villaliden.se

Digital lanthandel

Den gamla lanthandeln är sedan länge bara ett minne och många äldre vill bo kvar även på ålderns höst. Så vad gör man när synen inte tillåter bilkörning? Vad tycker yngre familjer som idag ofta är dubbelarbetande i andra orter och köpet av livsmedel blir en dyrtid sedan barnen hämtats upp eller skjutsats till fritidsaktiviteter?

Vi har som mål att ta vid där staten, kommunen och det privata näringslivet tar slut när det gäller dagligvaror, och i ett längre perspektiv seniorboende.

Första byggstenen gäller livsmedel

Idag har 3 av 4 personer erfarenhet av att handla på nätet. Med den här vetskapen föddes tanken på vår egen digitala lanthandel. Under 2013 uppgick handeln med livsmedel i Sverige till 2,5 miljarder kronor och ökade med 38%. Mycket tyder på att den här utvecklingen fortsätter eller till och med tar en än snabbare utveckling.

Vi har som första samhälle slutit ett avtal med ICA Maxi i Ingelsta i Norrköping om leverans av livsmedel och dagligvaror varje onsdag och testar konceptet under fyra månader. Beställningen lägger man enkelt under helgen eller fram till midnatt på tisdagen. Genom en smart programvara som registrerar de varor en enskild familj normalt väljer, blir själva handlandet enklare och snabbare allteftersom man handlar.

För att hantera livsmedel på plats har vi installerat ett kylrum och frysbox i Stavsjö Föreningshus. Vi har samtidigt anpassat entrén för att via en lastbrygga kunna rulla in den typen av våningsvagnar som används i butikens logistikutrymmen. Genom att vi även installerat kodlås på ytterdörren kan de som handlar hämta upp sina matpåsar när de vill under dagen eller kvällen.

ICA Maxi har kontrakterat en lastbil och gjort anpassningar i sitt e-handelsprogram för köp över nätet så att intresserade invånare i Stavsjö och Ålberga får tillgång till nätsidan.

Detta är bara början…
I ett följande steg vill vi etablera ett utlämningsställe i Ålberga.

När vi återskapar lanthandeln i en modern form får vi en plats för utbyte av matrecept. Vårt mål är att som ett alternativ till att handla hemma även kunna erbjuda en gemensamhetslokal där man gör sina beställningar för den kommande veckan medan man träffas över en kopp kaffe.

Många konsumenter efterfrågar lokala råvaror som inte belastat miljön med långa transporter och där man kan känna sig trygg med innehållet.
I Kiladalen produceras mat av hög kvalitet både i det traditionella jordbruket och hos allt fler små producenter och mathantverkare. En del saluförs i gårdsbutiker inriktade på den egna gårdens varor men för att få ett samlat utbud av allt som är tillgängligt bör det samlas till en plats. Vår digitala lanthandel är med sitt utlämningsställe i förlängningen lämplig plats för detta.

Initiativtagarna bor i Kiladalen

Initiativtagare till bildandet av Kiladalens Utveckling AB är enskilda personer i boende i Kiladalen samt medlemmar i Kiladalens Intresseförening, en ideell förening för lokalsamhällena i Kiladalen med uppgift är att tillgodose en levande landsbygd.

Gunnar Casserstedt, Stavsjö  och Larz Johansson, Ålberga