Projektbidrag från Jordbruksverket och LEADER

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Kiladalens Utveckling AB (svb) har under 2016 erhållit ett projektbidrag av Jordbruksverket och LEADER där målet är att ta fram en modell för att bygga hyreslägenheter i ett landsbygdssamhälle.

PROJEKTBESKRIVNING: Projektet är ett kunskapsprojekt vars mål är att utveckla en modell för att ta fram ett antal hyreslägenheter i markplan i ett landsbygdssamhälle. Det projekt vi erhållit medel för är en modellframtagning och förstudie som beskriver de olika åtgärder som krävs för att möjliggöra själva byggprocessen. Byggprocessen som är en konsekvens av initiativet men som skall utgöra det slutliga målet, ligger utanför projektet och skall finansieras med bostadslån. Den framtagna modellen skall innehålla de aktiviteter som krävs för att lokala initiativ och grupper skall kunna realisera ett bostadsprojekt och skall innehålla en metodprocess, detaljplanefrågor, kostnadsanalyser, finansieringsformer, marknadsundersökning, nätverk och kontakter, kompetenser, kostnadskontroll, dokumentation mm.

BAKGRUND OCH NULÄGESBESKRIVNING: Till grund för det projekt vi nu vill inleda ligger en omfattande enkätundersökning bland de boende i området som visar på ett stort intresse, främst bland äldre personer, att hyra en lägenhet i i det egna samhället när ett boende med värdighet och livskvalitet blir svårt i den egna äldre och större villan. Om detta önskemål kan tillgodoses kommer det samtidigt att friställas äldre enfamiljshus som kan förvärvas av yngre barnfamiljer vilket i sin tur skapar bättre underlag för skola, barnomsorg och service. Bolaget har nyligen förvärvat en av Nyköpings kommun nedlagd skola. Förutom skolbyggnaden består fastigheten av ett större markområde som lämpar sig för bostadsbebyggelse men för att detta skall vara möjligt krävs en planändring och att en ny detaljplan upprättas som medger bostadsbebyggelse, något som kan förväntas gälla flera landsbygdssamhällen.

SAMARBETSPARTNERS: Projektet är åtskilt från andra verksamheter i bolaget men vi kommer kommunicera våra åtgärder med de boende i närsamhället. I detta första skede är naturligtvis kommunen en viktig samarbetspartner eftersom vi har ett sammanfallande intresse av att det byggs bostäder i alla delar av kommunen. Även de företag som är verksamma i vårt område är en viktig målgrupp som vi hoppas kunna knyta närmare till oss när vi i steg två kommer till byggprocessen.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH AVRAPPORTERING: Vårt slutliga mål att skapa förutsättningar för byggstart av initialt 8 lägenheter. Vår förhoppning är att vi skall nå det dubbla antalet men betingat av efterfrågan kan det komma att ske i etapper. I ett längre perspektiv är det vår förhoppning att modellen ska kunna utgöra såväl stimulans till och plattformen för liknande produktion av bostäder i andra landsbygdssamhälen i Nyköpings kommun. Resultat av denna inledande ”förstudie” kommer vi att redovisa i en särskild rapport.